ข่าวสารและกิจกรรม

Banner-home-kathin-1170x400px

บุญกฐิน

"การทอดกฐินจัดเป็นกาลทานตามพระบรมพุทธานุญาต พุทธศาสนิกชน ถือว่า “เป็นยอดมหากุศล มีอานิสงส์มหาศาล” เพราะเป็นบุญที่ประกอบด้วยความจำกัดพิเศษ คือ จำกัดประเภท ทาน จำกัดเวลา จำกัดงาน จำกัดไทยธรรม จำกัดผู้รับ จำกัดคราว และจัดเป็นพระบรมพุทธานุญาตในพระวินัย กำหนดระยะกาลกฐิน ไว้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ นอกจากนั้น การทอดกฐินยังอำนวยประโยชน์ คือ “ได้สงเคราะห์ พระสงฆ์ผู้อยู่จำตลอดไตรมาส, ได้ฉลาดบำรุง พุทธสถาน, ได้สร้าง สายธารศรัทธาพุทธบริษัท, ได้อุบัติสามัคคีธรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ, ได้สะสม กำไรบุญสู่โลกหน้า, ได้มีปัญญาหลุดพ้นถึงบรมสุข”   ฉะนั้น บุญกฐินจึงเป็นประเพณีที่ดีงามต่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน" ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "บุญกฐิน" เพื่อสร้างศาลานาคาวิเทศ (สำนักงานกลาง)… Read more...
Banner-home-Mahachat1170x400px

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

“ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ ถ้านรชนชายหญิงทั้งปวงปรารถนาจะพบพระ ศรีอาริยเมตไตรยผู้จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณในอนาคตกาลแล้วไซร้ จงให้มนุษย์ทั้งหลายจัดแจงเครื่องสักการบูชา นำมาสักการบูชาพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกแล้วนั่งสดับฟังให้จบ ในเวลาวัน เดียวนั้น จะได้สำเร็จพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเฉพาะ พระพักตร์ พระศรีอาริยเมตไตรยสัพพัญญสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล”  (ฎีกามาลัยเทวสูตร) ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษากาลปี ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศาลาทานบารมีวัดนาคปรก Read more...
weblisa5

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2558

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  คณะสงฆ์เขตภาษีเจริญ ณ วัดนาคปรก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน ๑.๑ การแข่งขันมีระดับเดียว คือ ระดับประถม ๑.๒ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสังกัดโรงเรียนในเขตภาษีเจริญเท่านั้น ๑.๓ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถลงในนามอิสระ เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน ๑.๔ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถสมัครทาง Email: watnakprok@hotmail.com ตามแบบฟอร์มที่มาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถาม ๐๒-๔๖๗-๒๓๘๐ ๑.๕ เงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมแข่งขันสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณา ๑.๖ รับสมัครจำนวน ๒๕๐ คน ๑.๗ การแต่งกายวันแข่ง ชุดนักเรียน ๑.๘ ให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง ๒. กติกาแข่งขัน ๒.๑ การแข่งขันแบ่งเป็น ๒… Read more...