งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2558

weblisa5

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  คณะสงฆ์เขตภาษีเจริญ
ณ วัดนาคปรก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน

๑.๑ การแข่งขันมีระดับเดียว คือ ระดับประถม

๑.๒ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสังกัดโรงเรียนในเขตภาษีเจริญเท่านั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถลงในนามอิสระ เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน

๑.๔ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถสมัครทาง Email: watnakprok@hotmail.com ตามแบบฟอร์มที่มาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถาม ๐๒-๔๖๗-๒๓๘๐

๑.๕ เงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมแข่งขันสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณา

๑.๖ รับสมัครจำนวน ๒๕๐ คน

๑.๗ การแต่งกายวันแข่ง ชุดนักเรียน

๑.๘ ให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง

๒. กติกาแข่งขัน

๒.๑ การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่

๒.๑.๑ รอบคัดเลือก (ข้อสอบแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ คัดเหลือ ๑๐ คนเข้ารอบชิงชนะเลิศ) ขอบเขตข้อสอบ เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม

๒.๑.๒ รอบชิงชนะเลิศ (ถามแบบปากเปล่า+ไหวพริบ+ปฏิภาณ)

ขอบเขตข้อสอบ เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.sila5.com

๒.๒ การแข่งขันแบ่งเป็นภาคเช้า (รอบคัดเลือก) – ภาคบ่าย(รอบชิงชนะเลิศ)

๓. หลักเกณฑ์ตัดสิน

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๔. รางวัลการแข่งขัน

๑.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัลประทาน

จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       เงินรางวัล  ๘,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัลประทาน จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัลประทาน จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

๑.๔ รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    เงินรางวัล คนละ ๑,๐๐๐ บาท