ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี

ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ ว/ด/ป หน่วยงาน จำนวน หมายเหตุ
๒๒-๒๔ มกราคม  ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๒๑-๒๘ กุมภาพันธ์ เทศกาลวันมาฆบูชา ประชาชนทั่วไป (ศ.อำไพ และคณะ) ๕๐ คน
๕-๗ มีนาคม ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๙-๒๑ มีนาคม  เด็กเยาวชน ป.๔-ม.๓ ๖๐ คน
๒๑-๒๘ มีนาคม ประชาชนทั่วไป (ศ.อำไพ และคณะ) ๕๐ คน
๙-๑๔ เมษายน ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๗-๑๙ เมษายน ค่ายครอบครัวหัวใจรักธรรม (ศ.อำไพ และคณะ) ๖๐ คน
๒๒-๒๙ พฤษภาคม เทศกาลวันวิสาขบูชา (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๒๕-๒๗ มิถุนายน ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๐ ๑๒-๑๙ กรกฎาคม  ประชาชนทั่วไป (ศ.อำไพ และคณะ) ๕๐ คน
๑๑ ๒๑-๒๗ กรกฎาคม เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๒ ๖-๑๒ สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติประชาชนทั่วไป (ศ.อำไพ และคณะ) ๕๐ คน
๑๓ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๔ ๒๔-๒๖ กันยายน ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๕ ๘-๑๐ ตุลาคม ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๖ ๑๗-๒๒ ตุลาคม เด็กเยาวชน ป.๕-มัธยมศึกษา  ๖๐ คน
๑๗ ๕-๗ พฤศจิกายน ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ๖๐ คน
๑๘ ๒๙ พ.ย.-๖ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประชาชนทั่วไป (ศ.อำไพ และคณะ) ๕๐ คน
๑๙ ๒๕-๓๑ ธันวาคม  ประชาชนทั่วไป (พระครูวรกิตติโสภณ) ส่งท้ายปีเก่า ๖๐ คน
ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรม