หลักสูตร

กำหนดการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ๓-๗ วัน

วันที่แรก เปิดอบรม

๐๘.๐๐ น.-๐๙.๐๐ น. ลงทะบียน-เข้าที่พัก-เตรียมความพร้อม
๐๙.๐๐น.- ๑๐.๐๐ น. ฝึกการปฏิบัติเบื่องต้น
๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศ
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ฝึกสติรับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. ฝึกสติพักอิริยาบถ
๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย
๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. ทำสรีระกิจ – ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม –ฟังธรรมบรรยาย
๒๑.๓๐ น. กำหนดสติพักผ่อน
วันระหว่างโครงการ

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนด้วยสติ
๐๔.๓๐ น.-๐๕.๐๐ น. ฝึกสติ
๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น.-๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น. ฝึกสติรับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.-๐๙.๐๐ น. ฝึกพักอิริยาบถ
๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ฝึกสติรับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. ฝึกสติพักอิริยาบถ
๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย
๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. ทำสรีระกิจ – ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม –ฟังธรรมบรรยาย
๒๑.๓๐ น. กำหนดสติพักผ่อน
วันสุดท้าย ปิดโครงการ

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนด้วยสติ

๐๔.๓๐ น.-๐๕.๐๐ น. ฝึกสติ
๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น.-๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น. ฝึกสติรับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.-๐๘.๓๐ น. ฝึกสติพักอิริยาบถ
๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ประเมินผล-แสดงความรู้สึก
๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. พิธีปิด
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับบ้าน