เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Banner-home-Mahachat1170x400px

“ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ ถ้านรชนชายหญิงทั้งปวงปรารถนาจะพบพระ ศรีอาริยเมตไตรยผู้จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณในอนาคตกาลแล้วไซร้ จงให้มนุษย์ทั้งหลายจัดแจงเครื่องสักการบูชา นำมาสักการบูชาพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกแล้วนั่งสดับฟังให้จบ ในเวลาวัน เดียวนั้น จะได้สำเร็จพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเฉพาะ พระพักตร์ พระศรีอาริยเมตไตรยสัพพัญญสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล”  (ฎีกามาลัยเทวสูตร)

ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษากาลปี ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศาลาทานบารมีวัดนาคปรก

โบรชัวร์เทศน์มหาชาติ 58 Aโบรชัวร์เทศน์มหาชาติ 58 B