โครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ รุ่นที่ ๔๒

ป้ายเณรภาคฤดูร้อน WEB

โบรชัวร์บวชเณร A 58

โบรชัวร์บวชเณร B 58

        เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ประจักษ์แก่ใจกันเป็นอย่างดี อนึ่งเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่เยาวชนได้มีเวลาว่างจากการปิดภาคการศึกษาเล่าเรียนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      ดังนั้น  คณะสงฆ์วัดนาคปรกจึงได้จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสดังกล่าวนี้  และเพื่อปลูกฝังศีลธรรม ตลอดทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแก่เยาวชนอันจะสร้างผลดีต่อสังคมสืบต่อไป  โดยยึดถือหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ในการสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาพัฒนาตนตามวิถีทางแห่งพุทธธรรม และจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์
๑๐.๑      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๑๐.๒     เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัย
๑๐.๓     เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
๑๐.๔     เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
๑๐.๕     เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุพการีชน
๑๐.๖      เพื่อให้พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น
๑๐.๗     เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๗.๑ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๗.๒ ได้อบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ อย่างถูกต้อง
๒๓.๓ ได้ให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
๒๗.๔ เยาวชนสามารถนำหลักพุทธธรรมไปประกอบการดำเนินชีวิต
๒๗.๕ เยาวชนจักเป็นผู้กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๗.๖ พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๒๗.๗ เยาวชนเรียนรู้วิธีห่างไกลจากยาเสพติดได้

วันเวลาและสถานที่  (พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑-๓๑   มีนาคม   เปิดรับสมัคร
๓      เมษายน  พิธีมอบกุลบุตรเป็นนาคเณร
๓-๕   เมษายน  ฝึกอบรมนาคเณรก่อนบรรพชา
๖      เมษายน   พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
๗     เมษายน   ทำบุญตักบาตรสามเณรใหม่
๑๓    เมษายน   พิธีสงกรานต์ / บังสุกุลบรรพบุรุษ / ถวายกลดธุดงค์ / สรงน้ำพระ
๑๖    เมษายน เข้ากราบสักการะถวายน้ำสรง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๑๘-๒๘ เมษายน   ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ภาคธุดงควัตร ณ พื้นที่ ๒๒ พุทธมณฑล
๒๙    เมษายน   ธรรมทัศนาจรศึกษา
๑      พฤษภาคม  ทอดผ้าป่าสามเณรานุสรณ์/ลาสิกขา