ทำเนียบเจ้าอาวาส

พิมพ์

๕. พระครูวรกิตติโสภณ (พ.ศ.๒๕๔๓-ปัจจุบัน)

“ท่านพระครูอาจารย์ พระครูวรกิตติโสภณ เป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะ ปฏิปทาอันงดงาม เป็นผู้มีความเสียสละทุ่มเทงานให้พระพุทธศาสนาอย่างสุดยอดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายประเทศอเมริกา ยุโรป และนิวซีแลนด์ ท่านพระครูอาจารย์ได้ขยายงานพระธรรมทูตให้ปรากฏในความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างได้อย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก”  

มุทิตาพจน์

พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทฺโธ)

หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

 

๑.ตำแหน่งหน้าที่ พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ) ฉายา สมาหิโต อายุ ๖๗  พรรษา ๔๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ปริญญาตรี, พธ.ม. (กิตติมศักดิ์)         ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก, เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๓๗, เป็นประธานสงฆ์วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์, เป็นประธานสงฆ์วัดพุทธสามัคคี ๒  เมืองเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์, เป็นเจ้าคณะแขวงปากคลอง ภาษีเจริญ, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๒. ชาติภูมิ ชื่อ เศรษฐกิจ นามสกุล พิมหิน เกิด ๗ ฯ ๑๐ ค่ำ ปีวอก ตรงกับวันเสาร์ที่  ๒๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗ บิดาชื่อ  นายเกษม  มารดาชื่อ นางยอด บ้านเลขที่ ๓  หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

๓. บรรพชา-อุปสมบท         วัน  ๓ ฯ ๖  ค่ำ ปีมะเส็ง  ตรงกับวันอังคารที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี พระครูพินิจธรรมภาส  วัดเนินสมอ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จันทร์ วัดเนินสมอ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ อธิการสำราญ  ชาคโร วัดโพธิ์งาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สมาหิโต แปลว่า ผู้ตั้งมั่นดีงาม

๔. วิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล   บ้านคลองสะแก ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (๒๔๙๙), สอบได้ น.ธ.เอก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสำนักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (๒๕๑๑), สำเร็จปริญญาตรี (โบราณคดีวิทยา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย (๒๕๒๕), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา (๒๕๔๖), มีความรู้พิเศษด้านภาษาอังกฤษและด้านกัมมัฏฐาน ความชำนาญการ นวกรรมก่อสร้างและการบรรยายธรรม ๕. งานปกครอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก (๒๕๓๔), ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๑), เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก (๒๕๔๒), ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงปากคลอง ภาษีเจริญ (๒๕๕๑)

๖. งานการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดนาคปรก (๒๕๒๐), เป็นเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก (๒๕๒๐), เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก (๒๕๒๑), เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก (๒๕๔๓), เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศาสนา มจร. แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๔๖), เป็นกรรมการนำข้อสอบธรรมศึกษาไปเปิดสอบที่วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๓-ปัจจุบัน), เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท ของหนตะวันออกตรวจข้อสอบที่วัดนาคปรก (๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

 

๗. งานศึกษาสงเคราะห์

๗.๑ งานตั้งทุนการศึกษา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประธานดำเนินการจัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ วัดนาคปรก ทุนการศึกษา ชื่อบัญชี พระครูวรกิตติโสภณ ทุนการศึกษาประถม-มัธยม-อุดมศึกษา   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาตลาดพลู บัญชีเลขที่ ๑๑๕-๐-๙๙๑๑๙-๖ (ปรับบัญชีเล่มใหม่)

๗.๒ งานเพิ่มทุนการศึกษา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มทุนการศึกษาสงเคราะห์ ระดับประถม-มัธยม-อุดมศึกษาบัญชี   พระครูวรกิตติโสภณ ทุนการศึกษาประถม-มัธยม-อุดมศึกษา

๗.๓ งานมอบทุนการศึกษา เป็นประธานในการจัดมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี  

 

๘.งานเผยแผ่

สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวต่างประเทศ ณ วัดนาคปรก (๒๕๒๒), ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลอสแองเจอลิสประเทศสหรัฐอเมริกา (๒๕๒๗), เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยประชุมร่วมคณะสงฆ์นานาชาติประจำทุก ๒ เดือน  ในสหรัฐอเมริกา, บรรยายธรรมรายการธรรมเพื่อนใจ สถานีวิทยุ KN ๑๓๐๐ AM. เมืองอาคเดีย ลอสแองเจอลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา, เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาประเพณีทางสายเถรวาทที่  BUDDHIST STUDIES  COLLEGE  CALIFORNIA, เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาเถรวาท ที่ UCLA UNIVERSITYCALIFORNIA  AT  LOSANAGELIS (๒๕๓๐), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์ (BUDDHIST  SANGHACOUNCIL OF  CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  ณ  ประเทศเกาหลี (๒๕๓๓), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์  (BUDDHIST  SANGHACOUNCIL OF CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ  ประเทศไต้หวัน, เป็นวิทยากรพิเศษ อบรมนักเรียนตำรวจ LAPD

เมืองลอสแองเจอลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา, เป็นกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา, เป็นกรรมการที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคม (๒๕๓๕), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์ (BUDDHIST  SANGHACOUNCIL OF CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ กรุงเทพมหานคร (๒๕๓๗), เป็นกรรมการองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์ MOOK RIM SOCIETY (MRS.) ระหว่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย (๒๕๔๐), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์ (BUDDHIST  SANGHACOUNCIL OF  CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ WOLLONGONG  CITY ประเทศอสเตรเลีย (๒๕๔๑), ประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ณ หอประชุมแห่งชาติ ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม, เป็นรองประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจอริส   ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒๕๔๒),  สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๒-๒๕๔๗),  บรรยายธรรมเปิดโลกทัศน์ชาวพุทธ  สถานีวิทยุ  ๑๓๕๐ AM (๒๕๔๔), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์  (BUDDHIST   SANGHACOUNCIL  OF SOUTHERN CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิก สัมพันธ์แห่งโลก ณ กรุงวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (๒๕๔๕), เป็นผู้แทนสภาสงฆ์ (BUDDHIST  SANGHACOUNCIL  OF SOUTHERN CALIFORNIA) ไปประชุมพุทธศาสนิก สัมพันธ์แห่งโลก ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (๒๕๔๗),เป็นนักจัดรายการวิทยุดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒ของสภาวัฒนธรรมกรุงธนใต้ (๒๕๕๒), ได้รับมอบหมายจากแม่กองธรรมบาลีสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดสอบที่วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๗-๒๕๕๔), สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๗-๒๕๕๔), สอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ      ที่วัดไทยลอสแองเจอลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒๕๔๗–๒๕๕๔)

ลิขสิทธิ์ © 2014 วัดนาคปรก | watnakprok. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Thursday the 24th. วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Template © QualityJoomlaTemplates and Top Online Poker