top of page
IMG_8479.jpg
Botsawana
Africa
of

Wat Buddha Samakhee Botsawana
(Bo Hua Temple)

วัดพุทธสามัคคี หรือ วัดโบหัว ตั้งอยู่ที่เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา ทวีปแอฟริกา

Wat Buddha Samakhee or Bo Hua Temple, Plot 22120 G/West Industrial, Gaborone, Botswana

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธสามัคคี บอตสวานา หรือที่ชาวจีนในเมืองกาโบโรน เรียกว่า วัดโบหัว (Bo Hua Temple) เกิดจากความศรัทธาของ Mr. Loo and Mrs. Loo สองสามีภรรยาเชื้อสายจีน ในประเทศบอตสวานา พร้อมด้วยชาวพุทธนานาชาติ ทั้งชาวบอตสวานา ชาวจีน ชาวศรีลังกา ที่มีศรัทธาประสงค์อยากสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินที่ตนอาศัย ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นเลย จึงไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการสร้าง จึงได้สืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต แล้วได้พบประวัติิข้อมูลของวัดพุทธสามัคคี เมืองไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อได้ทราบแล้วมีความถูกตาต้องใจเกิดศรัทธาเพิ่มพูน จึงได้ประสานไปยังพระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิิจ สมาหิโต) ประธานสงฆ์วัดพุทธสามัคคี เมืองไคร์ทเชิร์ท ซึ่งขณะนั้นท่านพำนักและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

IMG_8516.jpg
IMG_7835.jpg

เมื่อถึงกาลอันควร Mr. Loo and Mrs. Loo จึงได้เดินทางมาพบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ ที่วัดนาคปรก เพื่อแจ้งความประสงค์นั้น พร้อมทั้งปวารณาจะถวายที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ อยู่ชานเมืองโกโบโรนซึ่งเป็นเมืองหลวงของบอตสวานา ให้เป็นสถานที่สร้างวัด และมีฉันทามติตกลงร่วมกันว่า “วัดพุทธสามัคคี เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา แห่งนี้จะเป็นวัดที่ชาวพุทธทั้งหลาย สมานสามัคคีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่มีแบ่งแยกกันว่าเป็นวัดพุทธมหายาน หรือวัดพุทธเถรวาท” และได้กราบอาราธนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ ได้เป็นประธานในการจัดสร้างวัดแห่งนี้ให้เกิดขึ้น

IMG_8230.jpg
IMG_8623.jpg
IMG_8304.jpg

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้เดินทางมา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถาคารเป็นอาคารหลังแรก และได้แต่งตั้งท่านพระอาจารย์ “พระครูปลัดมังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก (ปัจจุบันคือ พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคีแห่งนี้ หลังจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นมาอีก ได้แก่ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องครัว รั้ววัด จนมีอาคารและเสนาสนะเพียงพอให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาได้

IMG_8384.jpg
Screen Shot 2564-07-22 at 17.57_edited.jpg
IMG_8076.jpg
IMG_8542.jpg

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ทำพิธีเปิดวัดพุทธสามัคคี (วัดโบหัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาท และคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนานาชาติิ จำนวนมากมาร่วมพิธี อาทิ ชาวบอตสวานา ชาวไทย ชาวจีน ชาวศรีลังกา เป็นต้น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในปีเดียวกันนี้ มีพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาเป็นพรรษาแรก จำนวน ๕ รูป โดยมาจาก ๓ ชาติ ประกอบด้วย พระสงฆ์เถรวาทชาวไทย ๒ รูป พระสงฆ์เถรวาทชาวเวียดนาม ๑ รูป และพระสงฆ์มหายานชาวจีน ๒ รูป

Screen Shot 2564-07-22 at 17.53.46.png

Gallery of
Grand Opening
and Now

Botswana : +2673960633

Thailand : 090-289-5652

bottom of page