โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรกได้เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเสริมควา่มรู้พิเศษด้านศีลธรรมแก่เด็กเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ ทุกปีการศึกษามีนักเรียน-นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเรียนกันตั้งแต่ชั้นเตรียม-ชั้นสูง เป็นจำนวนมาก โดยที่ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งนี้มุ่งที่จะเผยแผ่ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปแก่นักเรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่นักเรียนแต่อย่างใด อีกทั้งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงอันเป็นระบบการเรียนการสอนของทางคณะสงฆ์เพื่อที่จะได้เผยแผ่ศีลธรรมแก่เยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์แห่งการเรียนรู้

๑. ได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน

๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีของไทยแก่เยาวชน

๓. ให้เยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

๔. เพื่อให้เยาวชนรู้จักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

๕. เพื่อให้คณะสงฆ์บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

ชั้นเรียนที่รับสมัคร

ชั้นเตรียม รับนักเรียนประถม ๑, ๒

ชั้นต้น รับนักเรียนประถม ๓, ๔

ชั้นกลาง รับนักเรียนประถม ๕, ๖

ชั้นปลาบ รับนักเรียนมัธยม ๑-๓

ชั้นสูง รับนักเรียนมัธยม ๔-๖

รับสมัครนักเรียนใหม่และรายงานตัว

รับสมัครนักเรียนใหม่และรายงานตัวเก่า ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระปาฏิโมกข์)

วันปฐมนิเทศน์

อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ภาคปกติ ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ภาคพิเศษ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วิชาที่เปิดสอน

-พระพุทธศาสนา

-คณิตศาสตร์

-ภาษาอังกฤษ

-โปงลาง

-ดนตรีไทย

-นาฏศิลป์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นนั้นๆ หรือมีความรู้ในระดับที่ตนสมัคร

๒. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือทุพพลภาพ

๓. เป็นผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา

หลักฐานการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๓. มีผู้ปกครองนำมาสมัคร หรือได้คำรับรองจากทางโรงเรียน (ยกเว้นผู้ที่ไมใช่นักเรียน)

ร่วมปลูกต้นกล้าเยาวชนในพระพุทธศาสนา

-อุปกรณ์การศึกษา ชุดละ ๑๐๐ บาท

-ถวายภัตตาหารพระอาจารย์นักเรียนเยาวชนต้นกล้า มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพทุนการศึกษา

๑. ธรรมศึกษา ชั้น ตรี-เอก ทุนละ ๓๐๐, ๕๐๐, ๗๐๐ บาท

๒. ปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ปริญญาโท ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 

Facebook_Logo.png

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok