หลักสูตร
กำหนดการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ๓-๗ วัน

วันที่แรก เปิดอบรม

๐๘.๐๐ น.-๐๙.๐๐ น.   ลงทะบียน-เข้าที่พัก-เตรียมความพร้อม

๐๙.๐๐น.- ๑๐.๐๐ น.   ฝึกการปฏิบัติเบื่องต้น

๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.  พิธีปฐมนิเทศ

๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.   ฝึกสติรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.   ฝึกสติพักอิริยาบถ

๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย

๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.   ทำสรีระกิจ – ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.   สวดมนต์ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น.   ปฏิบัติธรรม –ฟังธรรมบรรยาย

๒๑.๓๐ น.   กำหนดสติพักผ่อน

 

วันระหว่างโครงการ

๐๔.๐๐ น.   ตื่นนอนด้วยสติ

๐๔.๓๐ น.-๐๕.๐๐ น.   ฝึกสติ

๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น.   สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๖.๐๐ น.-๐๗.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม

๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.   ฝึกสติรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.-๐๙.๐๐ น.   ฝึกพักอิริยาบถ

๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรมบรรยาย

๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.   ฝึกสติรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.   ฝึกสติพักอิริยาบถ

๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย

๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น.   ทำสรีระกิจ – ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.   สวดมนต์ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น.   ปฏิบัติธรรม –ฟังธรรมบรรยาย

๒๑.๓๐ น.   กำหนดสติพักผ่อน


วันสุดท้าย ปิดโครงการ

๐๔.๐๐ น.   ตื่นนอนด้วยสติ

๐๔.๓๐ น.-๐๕.๐๐ น.   ฝึกสติ

๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น.   สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๖.๐๐ น.-๐๗.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม

๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.   ฝึกสติรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.-๐๘.๓๐ น.   ฝึกสติพักอิริยาบถ

๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรม

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น.   ประเมินผล-แสดงความรู้สึก

๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.   พิธีปิด

๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.   เดินทางกลับบ้าน

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok