top of page

อัพเดตข่าวสาร facebook page

๑. เจ้าภาพอาหารเช้า
๒. เจ้าภาพอาหารกลางวัน
๓. เจ้าภาพน้ำปานะ
๔. อุปถัมภ์ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

๒,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
ตามกำลังศรัทธา
ตามกำลังศรัทธา

หลักสูตรสำหรับเยาวชน

ระยะเวลา ๒-๗ วัน

สำหรับโรงเรียน องค์กร หน่วยงาน
อายุระหว่าง ๙-๑๕ ปี

ระยะเวลา ๒-๕ วัน

สำหรับเยาวชนโรงเรียนนานาชาติ
อายุระหว่าง ๙-๑๕ ปี

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

ระยะเวลา ๓-๗ วัน

สำหรับองค์กร หน่วยงาน
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป

ระยะเวลา ๓-๗ วัน

สำหรับบุคคลทั่วไป
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติธรรม หอวิปัสสนากรรมฐาน

33