top of page
WEBปลูกต้นกล้าA4.jpg

ปลูกต้นกล้าในนาบุญ รุ่นที่ 50

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 50

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 1 - 16 เมษายน 2566

.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา,ผ้าไตร,บาตร,

ภัตตาหาร,น้ำปานะ และทุนการศึกษา

1. เจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ 3,000 บาท

2. เจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ 1,000 บาท

3. เจ้าภาพบาตร ลูกละ 500 บาท

4. เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ 3,000 บาท

5. เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ 5,000 บาท

6. เจ้าภาพน้ำปานะ ๒ มื้อ มื้อละ 1,000 บาท

7. เจ้าภาพหนังสือสวดมนต์ เล่มละ 200 บาท

8. ทุนการศึกษา ตามกำลังศรัทธา

.

ติดต่อสอบถาม / ร่วมทำบุญ :

• สำนักงานกลาง โทร. 02-467-2380

• พระครูสังฆรักษ์วัชระ เทวสิรินาโค ดร. (หัวหน้าโครงการฯ)

080 - 241 - 5082

• พระสมุห์โชคดี วชิรปญฺโญ, ดร. (เลขานุการโครงการฯ)

063 - 197 - 3659

• ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ‘วัดนาคปรกทุนสามเณรฤดูร้อน’

เลขที่ 115-4-08193-7

.

• FB: Wat Nakprok Bangkok | วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

• โทร. 0 2 - 4 6 7 - 2 3 8 0

bottom of page