top of page

     โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเสริมความรู้พิเศษด้านศีลธรรมแก่เด็กเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ ทุกปีการศึกษามีนักเรียน-นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเรียนกันตั้งแต่ชั้นเตรียม-ชั้นสูง เป็นจำนวนมาก โดยที่ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งนี้ มุ่งที่จะเผยแผ่ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปแก่นักเรียน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่นักเรียนแต่อย่างใด อีกทั้ง ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง อันเป็นระบบการเรียนการสอนของทางคณะสงฆ์ เพื่อที่จะได้เผยแผ่ศีลธรรมแก่เยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์แห่งการเรียนรู้ :

๑. ได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน

๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีของไทยแก่เยาวชน

๓. ให้เยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

๔. เพื่อให้เยาวชนรู้จักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

๕. เพื่อให้คณะสงฆ์บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

ชั้นเรียนที่รับสมัคร :

  • ชั้นเตรียม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒

  • ชั้นต้น นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓, ๔

  • ชั้นกลาง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕, ๖

  • ชั้นปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

  • ชั้นสูง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

รับสมัครนักเรียนใหม่และรายงานตัว :

  • รับสมัครนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่ารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวัน

  • วันปฐมนิเทศน์ : วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน

วิชาที่เปิดสอน :

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ภาคเช้า : วิชาพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาคบ่าย : กิจกรรมพิเศษ ดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นนั้นๆ หรือมีความรู้ในระดับที่ตนสมัคร

๒. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือทุพพลภาพ

๓. เป็นผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา

หลักฐานการสมัคร :

๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๓. มีผู้ปกครองนำมาสมัคร หรือได้คำรับรองจากทางโรงเรียน (ยกเว้นผู้ที่ไมใช่นักเรียน)

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญส่งเสริมเยาวชนต้นกล้าในพระพุทธศาสนา :

๑. อุปกรณ์การศึกษา ชุดละ ๑๐๐ บาท

๒. ถวายภัตตาหารพระอาจารย์ เลี้ยงอาหารนักเรียน มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท

๓. เจ้าภาพทุนการศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ทุนละ  ๓๐๐ บาท

๔. เจ้าภาพทุนการศึกษา ธรรมศึกษาชั้นโท ทุนละ  ๕๐๐ บาท

๕. เจ้าภาพทุนการศึกษา ธรรมศึกษาชั้นเอก ทุนละ  ๗๐๐ บาท

๖. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๗. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ :

สำนักงานการศึกษาวัดนาคปรก

โทร 0-2467-1501 โทรสาร 0-2869-0471

พระวรเทพ วรปัญโญ (พระอาจารย์ใหญ่)

โทร 081-828-3080

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพลู

ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก

เลขบัญชี 155-1-10874-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู

ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก

เลขบัญชี 115-0-94189-4

 

bottom of page