top of page

     โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเสริมความรู้พิเศษด้านศีลธรรมแก่เด็กเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ ทุกปีการศึกษามีนักเรียน-นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเรียนกันตั้งแต่ชั้นเตรียม-ชั้นสูง เป็นจำนวนมาก โดยที่ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งนี้ มุ่งที่จะเผยแผ่ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปแก่นักเรียน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่นักเรียนแต่อย่างใด อีกทั้ง ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง อันเป็นระบบการเรียนการสอนของทางคณะสงฆ์ เพื่อที่จะได้เผยแผ่ศีลธรรมแก่เยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์แห่งการเรียนรู้ :

๑. ได้รู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน

๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีของไทยแก่เยาวชน

๓. ให้เยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

๔. เพื่อให้เยาวชนรู้จักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม

๕. เพื่อให้คณะสงฆ์บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

ชั้นเรียนที่รับสมัคร :

  • ชั้นเตรียม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒

  • ชั้นต้น นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓, ๔

  • ชั้นกลาง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕, ๖

  • ชั้นปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

  • ชั้นสูง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

รับสมัครนักเรียนใหม่และรายงานตัว :

  • รับสมัครนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่ารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวัน

  • วันปฐมนิเทศน์ : วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน

วิชาที่เปิดสอน :

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ภาคเช้า : วิชาพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาคบ่าย : กิจกรรมพิเศษ ดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นนั้นๆ หรือมีความรู้ในระดับที่ตนสมัคร

๒. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือทุพพลภาพ

๓. เป็นผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา

หลักฐานการสมัคร :

๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๓. มีผู้ปกครองนำมาสมัคร หรือได้คำรับรองจากทางโรงเรียน (ยกเว้นผู้ที่ไมใช่นักเรียน)